Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ
Державне агентство водних ресурсів України
10 грудня 2018

Адреса

Київська обл., м. Вишгород,вул.
Київська, 10 В
тел. 04596 5 44 25, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Зборами трудового колективу

Дніпровського БУВР

протокол від  29.04.2009 № 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  Дніпровського БУВР

від 29.04.2009 № 108

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Дніпровського басейнового управління

водних ресурсів

1.Загальні положення

1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) Дніпровського басейнового управління водних ресурсів( далі Управління ) розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.2.Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією Управління необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченням їх за сумлінну працю.

До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.3.Правила є обовязковими для виконання сторонами трудових відносин.

1.4.Питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються начальником Управління у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

2.Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1.Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору.

2.2.Під час прийняття на роботу працівники мають подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту,  стан здоровя та інші документи.  Звільнені з лав Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред’являють військовий квиток.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

Під час прийняття на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація Управління має право зажадати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту чи професійну підготовку.

Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3.До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має ознайомитися під розписку з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами праці, своїми правами та обов’язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

2.4.Прийняття на роботу оформляється наказом начальника Управління, про що оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути зазначено найменування посади (категорія), професії (розряд), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.5.На всіх працівників, які працюють понад пять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше пяти днів після прийняття на роботу.

2.6.Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав, передбачених законами України.

2.7.За ініціативи працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію Управління письмово за два тижні.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією Управління законодавства про працю, колективного або трудового договору, та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

2.8.Припинення дії трудового договору за ініціативи начальника  Управління може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

2.9.Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3 і 5-7 та 8 статті 36 КЗпП України.

2.10.Припинення трудового договору оформляється наказом начальника Управління, який оголошується працівникові під розписку.

2.11.У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачуються всі належні йому від Управління суми.

3.Основні обов’язки працівників Управління

Працівники  Управління  зобовязані:

- своєчасно,  до початку роботи, прибути на робоче місце та підготуватися до виконання своїх трудових обов язків;

-          почати роботу відповідно до режиму робочого дня, встановленого  в Управлінні;

-          своєчасно попереджати адміністрацію про неявку на роботу з поважних причин письмово або телефонним ( мобільним ) звязком;

-          бути на робочому місці впродовж робочого часу (за винятком перерв на відпочинок і харчування);

-          виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт та виготовлюваної продукції;

-          виконувати розпорядження адміністрації Управління;

-          дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

-          вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, негайно інформувати про це адміністрацію Управління;

-          підтримувати на своєму робочому місці чистоту й порядок, не палити в службових приміщеннях;

-          ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна Управління, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

-          уважно ставитися до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

Основні обов’язки адміністрації Управління

Адміністрація Управління зобов’язана:

- правильно організувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, для кожного створити здорові та безпечні умови праці;

- забезпечити робочі місця матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям, обчислювальною та іншою оргтехнікою, а працівників – спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно – правових актів;

- вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

- неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходи для вчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

- забезпечувати належні умови для ефективної роботи працівників, систематичного підвищення їхньої кваліфікації;

- давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати й перевіряти своєчасність і точність їх виконання;

- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їхньої роботи;

- видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством та колективним договором терміни;

- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;

- забезпечити облік робочого часу і табелювання працівників;

- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально – трудових питань в Управлінні.

 

 

5.Робочий час і час відпочинку працівників Управління

5.1.Для працівників управління встановлено тривалість робочого часу 40 годин на тиждень з двома  вихідними днями : субота, неділя.

Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень із визначенням тривалості роботи та оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу з  дотриманням чинного трудового законодавства.

5.2.Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:

з 40-а годинним робочим тижнем:

- початок роботи о 8 год.

- перерва на відпочинок та харчування з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв;

- закінчення роботи :

- з понеділка по четвер  о 17 год. 15 хв;

- п’ятниця - о 16 год.

 

            з 36-и годинним робочим тижнем:

- початок роботи о 8 год.

- перерва на відпочинок та харчування з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв;

- закінчення роботи:

- з понеділка по четвер о 16 год. 15 хв;

- п’ятниця - о 16 год.

 

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (крім працівників із скороченою тривалістю робочого часу).

Для машиністів насосних установок,  електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування  насосних станцій та сторожів встановлюється підсумковий облік робочого часу;тривалість змін та дні відпочинку визначаються графіком чергувань,який затверджує головний інженер Управління.

Виходячи з виробничих потреб установлений режим роботи може бути змінено на підставі наказу по Управлінню за погодженням з профспілковим комітетом та з обов’язковим попередженням про це працівників не пізніше, ніж за два місяці.

5.3.Робота у вихідні дні забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня для відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.

5.4.Заборонено в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов’язаних із діяльністю Управління, скликати збори, засідання, наради з громадських питань.

5.5.Працівникам Управління надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який у термін до 15 січня наступного року, затверджується начальником Управління за погодженням із профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників. Графік є обов’язковим для сторін трудового договору.

Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і начальником Управління.

Про дату початку відпустки працівників повідомляють письмово не пізніше як за два тижні.

На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути  менше ніж 24 календарних днів.

За рішенням начальника Управління працівників може бути відкликано, за їхньою згодою, із щорічної відпустки за погодженням із профспілковим комітетом лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.6.За сімейними обставинами працівникові може бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів за рік, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 

6.Заохочення за успіхи в роботі

6.1.За зразкове виконання трудових обовязків, сумлінне ставлення до роботи та високі досягнення у праці до працівників Управління застосовуються такі види заохочень:

- оголошення подяки;

- нагородження грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- видача премії

 

6.2.Начальник Управління видає наказ про заохочення і доводить його до відома колективу (працівника).Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.

6.3.За особливі трудові досягнення адміністрація Управління разом із профспілковим комітетом можуть порушувати клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

 

7.Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

7.1.Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної та виробничої дисципліни, в тому числі за:

-  невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обовязків, визначених трудовим договором, колективним договором та цими Правилами;

-          прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3х годин протягом робочого дня) без поважних причин;

-          появу на роботі у нетверезому стані або у стані наркотичного (токсичного) спяніння;

-          розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

-          вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна Управління.

7.2.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення з роботи.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу відсутності працівника у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня вчинення проступку.

7.3.До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація Управління повинна зажадати   від працівника письмові пояснення. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення адміністрація повинна врахувати тяжкість вчиненого проступку  і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, та попередню роботу працівника.

7.4.Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.5.Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.

8.Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома кожного працівника Управління.

Веб-представництва